Trang chủ

USA ZIP Code

Đây là trang web mã ZIP Lãnh thổ Hoa Kỳ, chứa 861 mã ZIP, 139 thành phố, 88 quận và hơn 317,020 mã ZIP + 4. Mỗi mã ZIP gồm 9 chữ số tương ứng với một hoặc một số Lãnh thổ Hoa Kỳ địa chỉ.
Bên cạnh đó, cũng có một số công cụ liên quan đến mã ZIP hoặc địa chỉ. Ví dụ: xác minh địa chỉ, tìm kiếm mã ZIP đầy đủ, trình tạo địa chỉ ngẫu nhiên, v.v.

Danh sách bang

img_state

45 triệu mã ZIP 9 kỹ thuật số 5 cộng 4 được chia thành các trang web miền phụ của 50 Bang và một Quận, bạn có thể tìm thêm thông tin, chẳng hạn như mã zip 5, mã zip 5 + 4, thông tin thành phố và quận, v.v. Dưới đây là danh sách các bang của US Click title để nhập thông tin mã ZIP chi tiết của mọi bang.

Các khu vực khác

img_region

Ngoài các tiểu bang, Hoa Kỳ cũng bao gồm một số khu vực quân sự và các đảo khác đã được gán mã vùng. Bấm vào nút để xem thêm thông tin.

Các thành phố ở Lãnh thổ Hoa Kỳ

img_city
more

Vui lòng kiểm tra mã ZIP bởi Tên Thành Phố:

Các hạt trong Lãnh thổ Hoa Kỳ

img_county
more

Làm thế nào để viết một phong bì Hoa Kỳ?

img_envelope
  • Đầu tiên, bạn cần điền thông tin gửi thư của người nhận vào chính giữa phong bì. Dòng đầu tiên là tên người nhận, dòng thứ hai là địa chỉ đường phố với số nhà chi tiết và dòng cuối cùng là thành phố, tiểu bang abbr và mã ZIP.

    Thứ hai, ghi thông tin của người gửi lên góc trên bên trái của phong bì. Nếu thư của bạn không thể được chuyển đi, nó sẽ trở lại địa chỉ của người gửi.

    Cuối cùng, đừng quên dán tem vào góc trên bên phải. Nếu không, bức thư sẽ không được chuyển đến quá trình chuyển phát.

    Đây là ví dụ về phong bì dưới đây.

    ZIP Code: homepage
  • United States Envelope Example

để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc tài liệu chính thức: USA.pdf (Anh)

Dân Số

img_population

The population of the state Samoa thuộc Mỹ was 55,519 in 2010 and reached 49,437 in 2019 with an increase of –6,082. Now the state Samoa thuộc Mỹ is the 56th state by population size in the U.S. and accounts for 0.02% of the total U.S. population.

The population of the state Guam was 159,358 in 2010 and reached 168,485 in 2019 with an increase of +9,127. Now the state Guam is the 53th state by population size in the U.S. and accounts for 0.05% of the total U.S. population.

The population of the state Quần đảo Bắc Mariana was 53,883 in 2010 and reached 51,433 in 2019 with an increase of –2,450. Now the state Quần đảo Bắc Mariana is the 55th state by population size in the U.S. and accounts for 0.02% of the total U.S. population.

The population of the state Puerto Rico was 3,725,789 in 2010 and reached 3,193,694 in 2019 with an increase of –532,095. Now the state Puerto Rico is the 31th state by population size in the U.S. and accounts for 0.96% of the total U.S. population.

The population of the state Quần đảo Virgin was 106,405 in 2010 and reached 106,235 in 2019 with an increase of –170. Now the state Quần đảo Virgin is the 54th state by population size in the U.S. and accounts for 0.03% of the total U.S. population.

Khu VựC2019 Census Data2010 Census DataIncreaseIncrease(%)RankProportion of total population(%)
Samoa thuộc Mỹ49,43755,519–6,082–10.95%56th0.02%
Guam168,485159,358+9,1275.73%53th0.05%
Quần đảo Bắc Mariana51,43353,883–2,450–4.55%55th0.02%
Puerto Rico3,193,6943,725,789–532,095–14.3%31th0.96%
Quần đảo Virgin106,235106,405–170–0.16%54th0.03%